Schooluren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Voormiddag: 8u45 - 12u00
Namiddag: 13u10 - 15u30

Woensdag
Voormiddag: 8u45 - 12u00

Speeltijden

Voor - en namiddag: 10u45– 11u00 / 15u20 – 15u30
Middagpauze: 12u00– 13u10

Omdat laatkomers de activiteiten storen, vragen we om tijdig op school te zijn (zowel ’s morgens als ’s middags).

Toezichten

‘s Morgens is er toezicht op school vanaf 8u15.
Na de schooluren is er opvang voorzien 15 minuten na het einde van de lessen.
Kleuters die zich dan nog op school bevinden worden naar de kinderopvang gebracht.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er dus toezicht tot 15u45 en op woensdag tot 12u15.

Voor- en naschoolse opvang

Ouders die opvang wensen voor of na bovenvermelde uren, kunnen terecht in kinderdagverblijf "Neverland", Paardskerkhofstraat in Orsmaal.
Het gaat hier over voor- en naschoolse opvang en op woensdagnamiddag, dus niet tijdens schoolvrije dagen en vakanties.
Gelieve vooraf contact op te nemen met mevr. An Monsieur op het nr. 011/76.23.96.
De kleuters worden 's morgens in de opvang opgehaald door de juf. Na school worden de kleuters eveneens door de juf naar de opvang gebracht.

Inschrijvingsperiode

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zij zelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Inschrijvingsperiode:
U kan, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar.

Onthaalmomenten

Onze instapklas houdt een aantal keer per schooljaar een openklasmoment.

Dit gebeurt op twee verschillende manieren:
•Een openklasmoment tijdens de schooluren: u komt samen met uw kind het klasgebeuren volgen van 9u00 tot 10u30
en dit op één van volgende dagen:

- 26/10/'23
- 21/12/'23
- 08/02/'24
- 28/03/'24

• Een onthaalavond waarin u kan kennismaken met de school en de klasjuf(fen). Deze avonden gaan door van 18u00 tot 19u00
op volgende data:

- 16/10/'23
- 18/12/'23
- 05/02/'24
- 27/05/'24

Ons opvoedingproject

DE 6 PIJLERS VAN ONS OPVOEDINGSPROJECT

Klein en fijn
Onze school ligt in een landelijke omgeving. Dankzij de kleine omvang (tweeklassige kleuterschool) heerst er een warme, huiselijke sfeer. Door onze verwondering voor de kleine dingen hebben wij een hart/oor voor wat de kleuters raakt en bezig houdt.

Waarde(n)-vol
Onze opvoeding is gericht op het leven. Samen gaan we, met elkaar, op weg naar een waarde(n)-volle plaats in de maatschappij. Daarom willen wij als opvoeders– zoals u thuis doet – hen waarden voorleven waarin we zelf geloven; zoals:weerbaar zijn, elkaar verdragen, zelfstandigheid ontwikkelen, ontdekken van eigen waardegevoel, leren delen en een helpende hand zijn. Bovendien zijn welbevinden en betrokkenheid onze troef.

Talenten
Iedereen is uniek! Wij streven er naar om samen met uw kind zijn/haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Elke kleuter wordt zich bewust van eigen kunnen(talenten) en leert omgaan met mogelijkheden en beperkingen van elkeen. Door te leren van en met elkaar (hoofd, hart en handen), ontdekt elk kind zijn/haar eigen “ik-je” (persoonlijkheid).

Zorgen
Voor ons is elke kleuter belangrijk! We proberen dan ook oog te hebben voor elke kleuter en zo goed mogelijk te beantwoorden aan zijn/haar noden en behoeften. Gedurende hun ganse kleuterloopbaan handelen wij ontwikkelingsgericht. Wij bieden hen aangepaste leerhulp en begeleiding. Dit betekent voor ons zorg op maat.

Geloven
Wij geloven in het goede van elkeen en gaan respectvol om met hedendaagse waarden en culturen. Wij laten ons inspireren vanuit Jezus’ levenswijze.
Wij geloven dat “kleine en grote mensen” door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben.

Samenwerken
In alle aspecten binnen ons onderwijs is samenwerken heel belangrijk! Naar de kleuters toe betekent dit “samen spelend leren”. Uiteraard is er ook een wederzijds vertrouwen en samenwerking met anderen: de ouders, het oudercomité,het CLB, de scholengemeenschap TUMULI en de lokale gemeenschap. Ons schoolteam waarborgt een professionele en eigentijdse begeleiding van de kleuters.